UČENCI PRISELJENCI

Učenci priseljenci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju. Glede na Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, zakoniti zastopniki otrok vložijo prošnjo za nadaljevanje izobraževanja, kar je za šoloobvezne otroke neodtujljiva pravica. Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa, so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Na podlagi 10. člena Zakona o osnovni šoli imajo otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Zakon o osnovni šoli s 44. členom navaja, da v primeru vpisa oziroma vključitve šoloobveznih otrok s tujimi listinami o izobraževanju v osnovnošolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji osnovna šola na podlagi dokazil ugotovi, v kateri razred se bo otrok vključil. Pri tem šola upošteva predložena dokazila o predhodnem izobraževanju in starost otroka. Šola pri vključitvi otroka lahko upošteva tudi njegovo poznavanje slovenskega jezika. Šola učencu ob vpisu oziroma vključitvi izda potrdilo o šolanju.

Šola lahko torej pred vključitvijo v izobraževanje z otrokom in njegovimi starši oziroma skrbniki opravi informativni razgovor, v katerem pridobi informacije, vezane na otrokovo dosedanje izobraževanje, znanje slovenskega jezika in druge informacije, pomembne za nadaljnje šolanje.

Opravljeno izobraževanje v tujini se dokazuje z izvirnikom tuje listine o izobraževanju, ki ga šola po vpogledu in prepisu podatkov vrne otrokovim staršem/skrbnikom. Izvirniku listine o izobraževanju se priloži sodno overjen prevod tuje listine o izobraževanju v slovenski jezik, skladno z Zakonom o javni rabi slovenščine. Sodno overjenega prevoda listine ni potrebno prilagati, če strokovni delavec šole, pooblaščen za vodenje postopka vpisa, presodi, da ga ne potrebuje, ker gre za tuj jezik, ki ga strokovni delavec, ki otroka vpisuje, pozna, in je mogoče ugotoviti dejansko stanje o opravljenem izobraževanju brez sodno overjenega prevoda.

Ob vključevanju učencev z zakonom ni predvideno posebno ugotavljanje znanj iz posameznih predmetov, saj se to dokazuje s predloženo javno listino o opravljenem izobraževanju v tujini. Šola tudi ni zavezana k posebnim pripravam učenca ob vključitvi.

Učenje slovenskega jezika

Za otroke, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se ob vključitvi v osnovno šolo organizira pouk slovenskega jezika in kulture, s sodelovanjem z državami izvora pa tudi pouk njihovega maternega jezika in kulture (Zakon o osnovni šoli, 8. člen). Za učence, katerih materni jezik ni slovenski, ob vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji šola v prvem letu organizira dodatne ure slovenščine (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole, 43. c člen).

Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom

Na podlagi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (15. člen) se lahko za učenca priseljenca iz druge države v dogovoru s starši med šolskim letom prilagodijo načini in roki za ocenjevanje znanja, število ocen ter drugo. Znanje učenca priseljenca iz druge države se lahko ocenjuje glede na njegov napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih. O prilagoditvah ocenjevanja med šolskim letom iz tega člena odloči učiteljski zbor. Prilagoditve ocenjevanja med šolskim letom se učencu priseljencu iz druge države upoštevajo največ dve šolski leti po vključitvi v osnovno šolo v Republiki Sloveniji.

Napredovanje

Po Zakonu o osnovni šoli (69. člen) so lahko učenci priseljencev iz drugih držav ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor.

Nacionalno preverjanje znanja

Po Zakonu o osnovni šoli (64. člen) učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Dostopnost