PROGRAM DELA V OPB

OPB – TELEFONSKE ŠTEVILKE

Telefonske številke so namenjene zgolj za potrebe OPB-ja.

OPB 1: 064 104 901          OPB 2: 064 104 902               OPB 3: 064 104 903 OPB 4: 064 104 904
OPB 5: 064 104 905          OPB 6: 064 104 906                OPB 7: 064 104 907 OPB 8: 064 104 908
OPB 9: 064 104 909           OPB 10: 064 104 910               OPB 11: 064 104 911   OPB 12: 040 760 746

PODALJŠANO BIVANJE

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku. Je strokovno vodena in določena z letnim delovnim načrtom. Vsebine dejavnosti v podaljšanem bivanju izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka. Cilji dejavnosti se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževanimi cilji pouka. Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda.

Vanj se učenci vključijo prostovoljno s prijavo staršev v spomladanskem času za naslednje šolsko leto.

V podaljšanem bivanju se učenci učijo različnih spretnosti in veščin, tudi socialnih, ki jih potrebujejo za samostojno življenje. Velik poudarek dajemo spoznavanju in pozitivnemu vrednotenju sebe, sprejemanju in spoštovanju drugačnosti, spodbujanju samostojnega in odgovornega pristopa k šolskemu in drugemu delu, skrbi za zdravo življenje in okolje ter na zadovoljevanju učenčevih potreb po druženju  in socialnih stikih. Kar pomeni, da se tudi v PB močno trudimo uresničevati vzgojni načrt in privzgajati vse vzgojne vrednote učencem.

PB traja od 11.40 do 16.40. V tem času se v oddelkih prepletajo naslednje dejavnosti:

  • PREHRANA,
  • SPROSTITVENE DEJAVNOSTI,
  • SAMOSTOJNO UČENJE,
  • USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA.

PREHRANA

Pri kosilu je poudarek predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanju osnov zdrave prehrane. Privajamo se  na samopostrežni način delitve hrane (kulturno čakanje v vrsti …) ter pridobivamo higienske navade (umivanje rok pred jedjo, uporaba brisač …).

SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

V podaljšano bivanje pridemo po pouku utrujeni od branja, pisanja, računanja, pridobivanja novih in novih znanj. Čaka nas še opravljanje domače naloge, dopolnjevanje in utrjevanje znanja.

Potrebujemo sprostitev in počitek, ki sta pomembna in nepogrešljiva elementa dnevnega življenja na šoli.

Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu, kot so športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne, opazovalne igre, domišljijske, igre z vlog; poslušamo umirjeno glasbo, beremo, se  pogovarjamo, se sprehajamo in še in še.

SAMOSTOJNO UČENJE

Po sprostitvi nas čaka samostojno učenje. Navajamo se na samostojno opravljanje domačih nalog, utrjevanje in pridobivanje novih znanj ter s tem širjenja svojih obzorij. Tej dejavnosti pripada 50 minut.

Morebitne nedokončane naloge naredimo doma. Seveda poskrbimo, da smo doma prosti.
Domače naloge delamo vsak dan, razen  v petek, ko pridobivamo znanje na še bolj zabaven način.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Poskrbimo tudi za ustvarjalno preživljanje prostega časa. V tem času  razvijamo ustvarjalnost na kulturnem, umetniškem, športnem, delovno-tehničnem, raziskovalnem, ekološkem, socialnem, čustvenem in drugih področjih.

Izdelamo različne izdelke, pripravljamo predstave, delavnice, projekte, plešemo, pojemo, raziskujemo, urejamo časopis, se igramo …

Nekateri učenci se vključujejo tudi v različne interesne dejavnosti, ki so organizirane v tem času.

Dostopnost